Skip navigation

Zadanie 14

Zadanie na wypełnianie luk


Scena ma kształt wielokąta, którego najdłuższe boki są równoległe. Jej kształt
i wymiary przedstawiono na rysunku. Wymiary są podane w metrach. Oblicz pole
powierzchni sceny.

r o z w i ą z a n i e:

Pole powierzchni części trapezowej sceny to (m2)

Pole powierzchni części prostokątnej sceny to (m2)

Powierzchnia całej sceny jest równa (m2)

Enable JavaScript