Szkoła Podstawowa w Miłowicach otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 na realizację projektu ROZBUDZAMY CIEKAWOŚĆ – PRAKTYKUJEMY MYŚLENIE. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów placówki, ukształtowanie właściwych postaw kreatywności i samodzielności oraz zwiększenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Więcej