Jednostki miary. Odczytywanie informacji z tekstu

Wpisz w puste miejsca odpowiednie wartości. Za każdym razem przeczytaj dokładnie wskazówkę klikając w znak zapytania przy pustej komórce.
Przeczytaj informację i rozwiąż zadania:
W korcach określano w przeszłości objętość ciał sypkich. Mniejszą jednostką była ćwierć, która - zgodnie ze swoją nazwą, stanowiła 1/4 korca, jeszcze mniejszymi:
miarka (1miarka = 1/2 ćwierci), garniec (1garniec = 1/4 miarki), kwarta (1 kwarta = 1/4 garnca) i kwaterka równa 1/4 kwarty. Korzec był równy, używając współczesnych jednostek, około 120 litrom.

Zadanie 1
W tekście występuje różnych starych jednostek miary.
Zadanie 2
Dane są jednostki:
A. korzec, kwarta, garniec
B. kwaterka, miarka, kwarta
C. ćwierć, garniec, kwarta
D. kwaterka, korzec, ćwierć
Zestawem jednostek który podaje uporządkowanie zgodne ze swoją wielkością jest .
Zadanie 3
Jaką częścią korca jest ćwierć? Odp. Ćwierć to korca.
Jaką częścią ćwierci była miarka? Odp. Miarka to ćwierci.
Jaką częścią korca była miarka? Odp. Miarka to korca.
Jaką częścią korca był garniec? Odp. Garniec to korca.
Zadanie 4
Rolnik zebrał 175 miarek zboża. Ile to korców? Uzupełnij luki w tekście opisującym przebieg rozwiązania.
r o z w i ą z a n i e:
1) Ile miarek liczy jeden korzec? Odp. Jeden korzec to miarek.
2) Ile korców składa się na jedną miarkę? Wynik podaj w postaci ułamka dziesiętnego.
Liczba korców składających się na 175 miarek to
Zadanie 5
Ilu litrom były równe: ćwierć, 2 garnce i kwarta?
r o z w i ą z a n i e:
1) Ile litrów liczy 1 korzec? Odp. Jeden korzec to litrów
2) Ilu korcom jest równa 1 ćwierć? Odp. Jedna ćwierć to korca.
3) Ilu korcom są równe 2 garnce? Odp. Dwa garnce to korca.
4) Ilu korcom jest równa 1 kwarta? Odp. Jedna kwarta to korca.
5) Łączna liczba korców to korca.
6) Łączna liczba litrów zapisana w postaci dziesiętnej to litra.